Alter Échosr
Regard critique · Justice sociale

Archives

Febea en Sefea lanceren het debat voor een europese bank en reglementering voor ethische financiering

FEBEA (Fédération Européenne de Finances et Banques Ethiques et Alternatives) en SEFEA (Société européenne finance ethique et alternative) hebben hunorganisaties, activiteiten en visie op sociale financiering aan enkele Europarlementsleden voorgesteld in maart 2004. Beide organisaties werken aan een Europese Bank voor ethische financiering enijveren voor een europese wetgeving rond deze vorm van financiering.

27-07-2005 Alter Échos n° 162

FEBEA (Fédération Européenne de Finances et Banques Ethiques et Alternatives) en SEFEA (Société européenne finance ethique et alternative) hebben hunorganisaties, activiteiten en visie op sociale financiering aan enkele Europarlementsleden voorgesteld in maart 2004. Beide organisaties werken aan een Europese Bank voor ethische financiering enijveren voor een europese wetgeving rond deze vorm van financiering.

FEBEA

Ondernemers uit de sociale economie, werklozen die hun onderneming willen oprichten, landbouwers die in de bio-sector van start willen gaan… ondervinden vaak moeilijkheden om financiering in detraditionele banksector te vinden. Aan deze ondernemers bieden de leden van FEBEA hun financiële diensten.

Jean-Paul Vigier, voorzitter van FEBEA, vat de geschiedenis van de organisatie samen: « Reeds meer dan 20 jaar wordt in meerdere landen van West-Europa solidair gespaard incoöperatieven, sommige banken, … In het begin waren het kleine initiatieven, ze groeiden, organiseerden zich en groepeerden zich binnen INAISE (International Association of Investors in theSocial Economy). Tijdens informele samenkomsten tussen Banca Etica, Hefboom, Crédal en enkele anderen werd nagedacht op welke manier ethische, solidaire, alternatieve, etc. financiering inEuropa gepromoot kon worden. Tijdends deze samenkomsten werden twee behoeften duidelijk :
> waarborgen waardoor de interventiecapaciteit van de organisaties verhoogd kan worden ;

> een financiële organisatie die achtergestelde leningen kan toekennen aan en participaties nemen in de ethische financieringsorganisaties. »

In 2001 werd FEBEA boven de doopvont gehouden. Het is een plaats voor ervaringsuitwisseling waar eveneens gemeenschappelijke middelen gecreëerd worden om de ontwikkeling van solidairefinanciering in Europa te stimuleren. De reeds gecreëerde tools die toegankelijk zijn voor de leden zijn
> een onderling waarborgfonds (« Solidarity Guarantee») dat beheerd wordt door het Franse Crédit Coopératif,

> een ethisch beleggingsfonds (« Solidarity Choice ») dat o.a. in FEBEA leden investeert en eveneens door Crédit Coopératif wordt beheerd,

> en de financiële organisatie SEFEA.

FEBEA telt momenteel 13 leden uit 7 verschillende Europese landen.

SEFEA

«SEFEA, opgericht in december 2002 in Italië, bestaat uit 10 organisaties die solidaire financiering verlenen» licht Fabio Salviato, voorzitter van SEFEA, toe.

SEFEA’s objectieven zijn

> kapitaal en financiering op middenlange en lange termijn verlenen aan de leden, solidaire financieringorganisaties die op hun beurt projecten rond energie, sociale thema’s, etc.financieren ;

> technische assistentie verlenen: de leden van SEFEA stellen hun know-how ter beschikking van solidaire financieringprojecten in landen waar dit in de kinderschoenen staat ;

> een Europese Bank voor solidaire financiering oprichten.

Europese bank

De twee organisaties, FEBEA en SEFEA, delen het doel een Europese alternatieve bank op te richten die ethische en alternatieve financiële instellingen herfinanciert. Deze bank zal zich op detweede lijn situeren ten opzichte van de financieringsorganisaties die hun originaliteit en specificiteit op lokaal niveau behouden. SEFEA beoogt hiervoor een solide basis te zijn met verschillendeoperationele producten. De eerste stappen in het creatieproces zijn reeds gezet.

Verwachtingen ten opzichte van Europa

Binnenkort zijn er Europese vekiezingen. FEBEA wil het debat rond ethische en solidaire financiering lanceren en de nieuwe legislatuur te beginnen met gesensibiliseerde parlementsleden metbetrekking tot deze vorm van financiering.

De Bazel II-akkoorden1 vormen, aldus FEBEA, een gevaar voor ethische financiering. Het moedigt de Europese instellingen aan de effecten van de Bazel II-akkoorden op de sociale economie teonderzoeken. Indien de politieke wil aanwezig is, aldus FEBEA, kan er voor ethische financiering een uitzondering op de verschilende eisen, geformuleerd in de Bazel II-akkoorden2 gemaakt worden. Erzijn reeds stappen hiertoe gezet, bijvoorbeeld door een ontmoeting hieromtrent met Romano Prodi, voorzitter van de Europese Commissie.

FEBEA vraagt om erkenning van de belangrijkheid van hun activiteit voor de sociale en economische integratiepolitiek. Het investeren, zowel financieel als in begeleiding, in projecten inbiologische productie, hernieuwbare energie, eerlijke handel, hulp aan gehandicapte en achtergestelde personen, etc. is volgens FEBEA een publieke dienstverlening. Het gewone financieringscircuitinvesteert niet in deze hierboven vermelde domeinen. Ze verlenen soms wel toegang tot krediet aan bedrijven die het beter niet hadden gekregen zoals Parmalat, wordt opgemerkt.

Naast erkenning verwacht FEBEA dat de Europese Commissie en het Parlement de verspreiding van ethische financiering als een ontwikkelingstool begunstigen. Het sensibilseren van de publieke opinieover solidaire financiering als strijdmiddel tegen armoede staat ook op het verlanglijstje van FEBEA.

Om dit te bereiken stelt FEBEA o.a. voor om een publiek controle- en certificatensysteem voor ethische financieringsorganisaties uit te werken. Een dergelijk systeem zal meer helderheid scheppenover wat sociale financiering nu eigenlijk is.

Marie-Hélène Gillig, Europarlementslid en voorzitter van de Intergroep Sociale Economie, concludeert alvast dat het tijdstip voor deze materie gunstig is: de gemeenschappelijkemunteenheid is er, de uitbreiding van de Europese Unie staat voor de deur en de publieke opinie staat positief t.o.v. solidaire financiering. « Andere » financiering is nodig om «anders » te ondernemen waartoe aangemoedigd wordt. Ze benadrukt dat een stijgend aantal spaarders gekozen hebben voor solidariteit en het niet gaat om opgelegde solidariteit d.m.v. belastingen.Ze gaat verder in op het recht op krediet dat FEBEA3 als uitgangspunt hanteert : « Investeringen zijn noodzakelijk voor ontwikkeling. Indien er echter geen eigen fondsen zijn, worden dezepersonen financiering en aldus ontwikkeling ontzegd. Het recht op krediet kan aldus de mogelijkheid bieden aan alle deelnemers van een economisch systeem om controle over beslissingen te hebben.» Gillig sluit af met de noodzaak voor een spoedig overleg te onderlijnen.

1. Deze leggen onder meer nieuwe minimale eisen op waaraan banken voor hun eigen vermogen moeten voldoen en hebben implicaties op de risico-inschatting van kredietaanvragen. Voor meer informatieover het Bazel-comité en de akkoorden : zie de website van de Bank for International Settlement, http://www.bis.org
2. Die op hun beurt in wetgeving worden gegoten
3. FEBEA en SEFEA, Vooruitgangsstraat 333, box 5 – 1030 Brussel – Tel. : +32 (0)2 274 14 55 –
Fax : +32 (0)2 205 17 39 – E-mail : febea@pi.be – http://www.febea.org

Pssstt, visiteur, visiteuse du site d'Alter Échos !

Nous sommes heureux que vous soyez si nombreux à nous suivre sur le web. Nous avons fait le choix de mettre en accès gratuit une grande partie de nos contenus, notamment ceux en lien avec le Covid-19, pour le partage, pour l'intérêt qu'ils représentent pour la collectivité, et pour répondre à notre mission d'éducation permanente. Mais produire une information critique de qualité a un coût. Soutenez-nous ! Abonnez-vous ! Et parlez-en autour de vous.
Profitez de notre offre découverte 19€ pour 3 mois (accès web aux contenus/archives en ligne + édition papier)